/

Niezliczone korzyści biobankowania Countless benefits of biobanking Biobank MedUni Graz

Maria Stępień
Maria Stępień 29 cze, 5 minut czytania

ENGLISH VERSION BELOW

 

Wyjątkowy gość: doktor Karine Sargsyan, prof. h. c. Jest Dyrektor Zarządzającą International Biobanking and Education oraz wykładowczynią studiów magisterskich z biobankowania i Human Centered Artificial Intelligence in Medicine na Uniwersytecie Medycznym w Grazu. Jest doświadczoną Dyrektor Zarządzająca z udokumentowaną historią pracy w branży badawczej. Wykwalifikowana w badaniach interdyscyplinarnych, badaniach międzynarodowych, badaniach klinicznych i naukach przyrodniczych. Specjalista ds. rozwoju biznesu z doktoratem z medycyny (Yerevan State Medical University w Armenii), skoncentrowana na projektach rozwojowych, biomarkerach i biobankach. Wielokrotna prelegentka i organizatorka TEDx.

 

1. Czym (generalnie) zajmują się biobanki?

Biobanki zbierają i przechowują próbki do badań medycznych. Są to tak zwane biorepozytoria, które gromadzą materiał biologiczny, taki jak tkanki, krew, mocz i stolec, a także dane związane z próbkami. W celu ochrony danych i dawcy, próbki są pseudonimizowane.

 

2. Dlaczego biobankowanie jest ważne?

Próbki biologiczne należy przechowywać w kontrolowanych warunkach, aby umożliwić prowadzenie najnowocześniejszych badań medycznych. Biomarkery, takie jak geny, enzymy lub hormony, łatwo ulegają rozpadowi, a ich nieprawidłowe przechowywanie mogłoby prowadzić do nieważnych lub fałszywych wyników badań.

Istnieją różne sposoby zabezpieczania próbek biologicznych i tym samym zapobiegania niechcianym reakcjom biochemicznym. Podczas gdy próbki tkanek są albo zanurzane w parafinie po utrwaleniu w formalinie, albo przechowywane w ciekłym azocie, najbardziej odpowiednią metodą konserwacji próbek krwi i moczu jest trzymanie ich w warunkach -80°C.

Aby zagwarantować najnowocześniejsze przechowywanie próbek biologicznych i powiązanych danych, biobanki inwestują znaczne środki w zapewnienie jakości i zarządzanie danymi. W związku z brakiem normy ISO dotyczącej biobanków (rok 2009), Biobank Graz otrzymał certyfikat ISO 9001:2008, a następnie ISO 9001:2015 i zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel do obsługi próbek i danych oraz do współpracy z badaczami.

 

3. Skąd Pani zdaniem wziął się pomysł na stworzenie biobanków?

W historii medycyny zawsze było duże zainteresowanie przechowywaniem próbek anatomicznych i biologicznych. Główny problem z długoterminowym przechowywaniem w przeszłości wynikał z braku metod konserwacji. Wraz z rozwojem technicznym powstały biobanki, umożliwiające z jednej strony przechowywanie zamrożonych próbek, a z drugiej przechowywanie większej ilości danych.

 

4. Czym Wasz biobank różni się od innych?

Szczerze mówiąc, pytanie z „Wasz” jest zabawne. To Biobank na Uniwersytecie Medycznym w Graz, który jest instytucją akademicką – a więc jest dobrem publicznym.

Biobank Graz to jeden z największych i najbardziej zaawansowanych biobanków na świecie, przechowujący około 20 milionów próbek.

 

5. Kto jest właścicielem danych przechowywanych w Waszym biobanku?

Biobank Graz jest częścią Uniwersytetu Medycznego, który jest właścicielem próbek i powiązanych danych oraz udostępnia je lokalnym badaczom szpitala uniwersyteckiego, który znajduje się obok kampusu, a także międzynarodowym zespołom badawczym, jeśli posiadają ważny IC oraz zgodę komisji bioetycznej na realizację projektu.

 

6. Kto może skorzystać z informacji dostarczanych przez Graz Biobank?

Korzyści nie są specyficzne dla konkretnego biobanku. Wszyscy korzystamy z biobanków, ponieważ dostarczają one próbki do badań medycznych. Próbki są wykorzystywane do badania chorób oraz opracowywania terapii i metod diagnostycznych.

Z badań, które między innymi umożliwiają spersonalizowaną medycynę dla lepszego leczenia, korzystają nie tylko pacjenci cierpiący na śmiertelne choroby (takie jak nowotwory). Wyniki badań mogą również prowadzić do lepszego zrozumienia przyczyn choroby, a w konsekwencji zaproponować sposoby zapobiegania chorobom. Dlatego badania prowadzone na naszych uczelniach z wykorzystaniem próbek biobanków przynoszą korzyści całemu społeczeństwu.

 

———————–

Wywiad został przeprowadzony w marcu 2021 roku, przez Internet.

Autorka: Maria Stępień

 


 

Countless benefits of biobanks

An interview with Doctor Karine Sargsyan, Leader of the Team “International Biobanking and Education” at Medical University of Graz in Austria

A special guest: Prof. h.c. Karine Sargsyan. She is Managing Director of International Biobanking and Education and the Vice Scientific Leader and Lecturer of MSc in Biobanking and of Human Centred Artificial Intelligence in Medicine at the Medical University of Graz. She is an experienced Managing Director with a demonstrated history of working in the research industry and skilled in Interdisciplinary Research, International Research, Clinical Research, and Life Sciences. Dr. Sargsyan is a strong business development professional with a Doctor in Medicine (Yerevan State Medical University), focussing on Development Projects, Biomarker and Biobanking. She is also a multiple TEDx Speaker and Organizer.

 

1. What do biobanks do (in general)?

Biobanks collect and store samples for medical research. They are so-called biorepositories and collect biological material like tissue, blood, urine and stool, as well as sample-associated data. To protect the data and subsequently the donor, the samples are usually pseudonymised.

 

2. Why material biobanking is important?

Biological samples need to be stored under controlled conditions, to enable state of the art medical research. Biomarkers, like genes, enzymes or hormones, are highly degradable and incorrect storage would lead to invalid or false research results.

There are different ways to preserve biological samples and thus prevent them from unwanted biochemical reactions. While tissue samples are either embedded in paraffin after fixation in formalin or stored in liquid nitrogen, the most suitable method to preserve blood and urine samples is to keep them under -80°C conditions.

To guarantee state of the art storage of biological samples and associated data, biobanks invest considerable resources in quality assurance and data management. Therefore, as there was no Biobanking ISO norm(year 2009), Biobank Graz got certificate of ISO 9001:2008 then ISO 9001:2015 and employs highly qualified personnel to handle samples and data and to cooperate with researchers.

 

3. Where do you think the idea of biobanks came from?

In medical history, there has always been great interest in storing anatomical and biological samples. The main problem with long-term storage in the past was due to the lack of preserving-methods. Biobanks emerged together with the technical development, enabling the storage of frozen samples on one hand, and the storage of larger data volume on the other.

 

4. How is your biobank different from others?

Being honest, the question with “your” is funny. It is Biobank at Medical University of Graz, an academic institution – so it is public good.

The Biobank Graz is one of the largest and sophisticated biobanks in the world, storing approximately 20 million samples.

 

5. Who is the owner of the data stored at Graz Biobank?

Biobank Graz is part of the Medical University of Graz, who manages the samples and the associated data, and provides them to the local researchers of the university and the university hospital, which is located next to the campus, as well as to international research teams, if a valid IC is existing and an Ethics Approval for Project is provided.

 

6. Who can benefit for the information provided by Gratz Biobank?

The benefit is not specific to one specific biobank. We all benefit from biobanks, as they provide samples for medical research. samples are used to investigate diseases and to develop therapies and diagnostic methods. Not only patients suffering from deadly diseases, like cancer, benefit from this research, which – amongst others – enables personalized medicine for a better treatment. Research results can also lead to a better understanding of the causes of a disease and consequently offer ways for disease-prevention. Therefore, research conducted at our universities, using biobank samples, benefits the whole society all benefit from biobanks, as they provide samples for medical research. Samples are used to investigate diseases and to develop therapies and diagnostic methods.

Not only patients suffering from deadly diseases, like cancer, benefit from this research, which – amongst others – enables personalized medicine for a better treatment. Research results can also lead to a better understanding of the causes of a disease and consequently offer ways for disease-prevention. Therefore, research conducted at our universities, using biobank samples, benefits the whole society.

———————–

The interview was conducted in March 2021, via Internet.

Author: Maria Stępień


 

Podziel się: